Vedtekter

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN VALSTADTOPPEN BARNEHAGE

  1. 1.    NAVN:

Barnehagens navn er Valstadtoppen barnehage. Barnehagen er organisert som privat stiftelse. Barnehagen er en forlengelse av barnehage ved samme navn og adresse som før år 2000 var eid og drevet av Strømmen Menighet.

Barnehagen er stiftet av: Hege Akersveen Bøe, Nina Jeppesen Johnsgård, Malgorzata Dzialowy Spange, Mari Ingerborgøien Johansen, Hanna Pedersen Berg, Heidi Beate Opsahl, Sølvi Valestrand, Brita Bergene og Evy Anita R. Olsen.

     2.FORMÅL:

Stiftelsens formål er å eie og drifte barnehage. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål.

 

Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling i samarbeid og forståelse med barnas hjem.

Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som felleskap, medansvar, omsorg og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen.

Virksomheten skal drive i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover for barnehagevirksomhet. Og barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. (Barnehageloven § 1)

             Barnehagen drives i samsvar med:

1)      Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.

2)      Stiftelsesloven.

3)      Rammeplan for barnehager

4)      Årsplan for barnehagen

5)      Lov om interkontroll og barnehagens egen sikkerhetskontroll og rutiner.

6)      Forskrift om miljørettet helsevern

 

        3.GRUNNKAPITAL:

Stiftelsens grunnkapital er 60.000;

Foresatte innbetaler kr 2000; som et depositum når barnet begynner i barnehagen. Se pkt. 15.

Innbetalt beløp plasseres i en sperret konto, med disposisjonsrett av styreleder og daglig leder i fellesskap.

 

 

4.RETTSLIG DISPOSISJONSEVNE. ANSVAR FOR GJELD:

Barnehagestiftelsen er rettssubjekt med begrenset og upersonlig gjeld.

      5 a. FORELDRERÅD:

For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (jfr. Lov om barnehager § 4) Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til alle barna i barnehagen, ingen må velges, alle er automatisk med i foreldrerådet i kraft av sin stilling som forelder eller foresatt. Det kreves en innsats av foreldrerådet i driften av barnehagen bla. Dugnad, oppmøte på generalforsamling og oppgaver arrangert av SAU. Valstadtoppen har 1 dugnad pr barnehageår. Dugnaden består av rengjøring og vedlikehold inne og ute.

      5.b SAMARBEIDSUTVALG

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert. 

Foreldrerådet skal avholde årsmøte /generalforsamling hver vår.

Innkalling og underretning med saksliste skal være skriftlig og sendes med minst 14 dagers varsel.

På årsmøtet/ generalforsamling skal det føres protokoll. Stiftelsens styre foretar innkalling og fastsetter sakslisten.

1)      Daglig leder eller styreleder er møteleder.

2)      Styrets årsmelding

3)      Godkjennelse av regnskap, fastsettelse av budsjett og foreldrebetaling.

4)      Valg av revisor og godkjennelse av revisor honorar.

5)      Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

6)      Eventuelle forslag til oppløsning av stiftelsen, som bare kan finne sted innenfor rammen av stiftelsesloven § 35 og § 36

7)      Andre saker som styret ifølge vedtekter eller eget initiativ skal legges frem på generalforsamling/ årsmøtet, eller som er sendt inn av medlemmene. Styrets forslag må være inntatt i den utsendte underretning med saksliste.

               Valg av samarbeidsutvalg og styre skal gjennomføres på foreldremøtet hver høst.             

              Daglig leder og styreleder informerer om samarbeidsutvalgets og styrets oppgaver

              og ansvar.                                   

Samarbeidsutvalget skal bestå av 4 medlemmer, de skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. Det skal bli informert, og ha rett til å utale seg i saker som er viktig for barnehagens innhold, drift og forhold til foreldrene.

Samarbeidsutvalget skal også påpeke overfor styret, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke driver innenfor de rammene som settes av gjeldene lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.  Samarbeidsutvalget må fastsette og godta barnehagens årsplan før den blir utgitt til hele foreldregruppen.  Årsplanen skal presenteres av daglig leder på høstens foreldremøte.

 

6.EKSTRAORDINÆRT FORELDRERÅD

Ekstraordinært foreldreråd kan avholdes når styret eller minst en fjerdedel av foreldrene krever det.

      7.FLERTALLSKRAV

Hvert medlem av foreldrerådet har en stemme pr barn. Vedtak kan treffes med alminnelig flertall (mer enn halvparten av de fremmøtte må stemme for). Vedtak om vedtektsendringer krever to – tredjedels flertall av de fremmøtte, mens forslag om oppløsning krever tre – fjerdedels flertall.

 8.OPPLØSNING AV STIFTELSEN                                                                                                      

     Forslag om oppløsning av stiftelsen kan bare skje innenfor rammen av stiftelsesloven  

     §35 og §36.

 

9.STIFTELSENS STYRE OG SAMARBEIDSUTVALG

Stiftelsen skal ha et styre på 4 medlemmer. To representanter fra foreldrene (to fra samarbeidsutvalget) og to av de ansatte. Slik at gruppen er likt representert.  Daglig leder kaller inn og leder styremøter. 

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg som består av 4 medlemmer, hvorav 2 velges inn i styret.

En av foreldrerepresentantene i styret velges til styreleder.

Styrets medlemmer skal velges for 2 år av gangen. Umyndige kan ikke være samarbeidsutvalg eller styremedlemmer.

Styremøter avholdes etter en tidsplan utarbeidet av styret og for øvrig når styrets leder finner det nødvendig.

Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for.

Styret skal føre møtebok som skal ha fortløpende sidetall. Møtebøkene skal inneholde de vedtak som styret gjør i saker som gjelder barnehagen. Tid, sted for møtene skal fremgå av boken, likeså meningsforskjell mellom styremedlemmer som er tilstede. Boken skal underskrives av de som er tilstede.

 

 

10.STIFTELSENS STYRE

Stiftelsens styre forestår og har ansvar for den alminnelige forvaltningen av stiftelsen og representerer denne utad. Stiftelsen forpliktes utad av styret ved underskrift av styreleder eller av de foreldrevalgte styremedlemmene. Styret skal sørge for en betryggende regnskapsførsel etter stiftelsens regler, herunder oppstilling av regnskapssammendrag. Revidert regnskap skal sammen med styrets beretning forelegges årsmøtet/generalforsamling.

Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldene lover, forskrifter og vedtekter.

Styret ansetter daglig leder for barnehagen. Øvrig personell ansettes av styret etter innstilling fra daglig leder. Ansatte i barnehagen skal lønnes etter tariffer i PBL.

Daglig leder innkaller og leder styremøtene. Ved behov leder styrets leder møtene, for eksempel ved personalsaker. Daglig leder har tale – og forslagsrett i møtene men har ikke stemmerett.

11. BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG

Samarbeidsutvalget konstituerer seg etter valget på høstens foreldremøte.

Samarbeidsutvalget har ansvar for barnehagens indre forhold og at barnehagen drives i henhold til barnehageloven, barnehagens vedtekter og budsjett.

Samarbeidsutvalget utarbeider forslag til budsjett og uttaler seg om personalinstrukser og vedtekter.

Medlemmer velges for en periode på to år.

 

 12.OPPTAK AV BARN:

Lillestrøm kommune har samordnet opptak, og opptaket foretas av kommunen etter gjeldende regelverk og barnehageloven § 12.

§ 12.Samordnet opptaksprosess i kommunen

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.

Forvaltningsloven kapittel IV-VI gjelder ikke for opptak i barnehage. Kongen gir forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage.

 

Daglig leder har ansvar for samarbeidet med kommunen.

Opptak skjer på følgende kriterier:

  1. Det kan søkes om opptak fra det året barnet fyller to år.
  2. Søsken
  3. Barn med nedsatt funksjonsevne har prioritet jmf. Lov om barnehager.
  4. Gruppesammensetning m.h.t alder og kjønn. Det skal tas hensyn til barnas alder, kjønn og funksjonsevne slik at gruppesammensetningen blir god og barnehagelovens formålsparagraf ivaretas best mulig.
  5. Dersom barnehagen ikke får fylt alle plassene med barn bosatt i kommunen, kan barn bosatt utenfor Lillestrøm kommune tas opp. 

 

13.KLAGERETT

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelsen det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker. Dersom kommunen ikke tar klagen til behandling eller ikke gir klageren medhold i at denne skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Kommunens klageorgan er klageinstans.

 

14. OPPHØR AV PLASS I BARNEHAGEN

Oppsigelsesfristen er på en måned, regnet fra den første i hver måned. Betaling påløper i oppsigelsen. Oppsigelser må skje skriftlig.

Ved brudd på vedtekter og retningslinjer kan styret si opp det aktuelle barn.

Dette kan være:

-          Betaling mangler mer enn 3 måneder.

-          Betalingsfrist ikke overholdes

-          Åpningstiden ikke overholdes

-          Parkeringsbestemmelsene ikke overholdes.  (Med dette menes at foresatte må overholde forbudet om å kjøre inn til barnehagens område, og parkere ved angitte plasser)

Det skal alltid gis rimelig informasjon og frist for å rette opp mislighold.

Skal et barn slutte etter 1. mai må det allikevel betale ut barnehageåret (til og med juni) Siste frist for å si opp plass på våren er 1.april. (Barnet slutter da 1.mai). Barn som slutter pga. skolestart må ikke si opp.

15. FORELDREANDEL:

Den månedlige barnehagebetalingen fastsettes av styret med utgangspunkt i nasjonale satser. Det skal innbetales forskuddsvis innen den 15. i hver måned. Det betales for 10,5 måneder pr. barnehageår.

Depositum til grunnkapitalen, kr 2000; må innbetales før barnehagestart. Depositumet fastsettes av foreldrerådet og danner barnehagens grunnkapital jfr. Punkt 3. Depositumet blir gitt tilbake til foresatte når barnet slutter i barnehagen. Ved manglende barnehagebetaling kan stiftelsen beholde depositumet.

16. HELSE OG HYGIENE.

Helseerklæring må fylles ut før barnet begynner i barnehagen.

Daglig leder kan avgjøre om barnet på grunn av sykdom ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv og/eller de andre barna.

Barnehagen er snus og røykfri.

 

 

17. AREALUTNYTTING

Barnehagen skal ha et minimum netto leke – og oppholdsareal på 5,5 kvadratmeter for barn under 3 år og 4,3 kvadratmeter for barn over 3 år. Barnehagen har et godkjent leke- og oppholdsareal på 130 kvadratmeter.

18. FORSIKRING

Alle barn i Valstadtoppen barnehage er kollektivt forsikret.

Klær og andre eiendeler må være navnet. Barnehagen har ingen erstatningsplikt for medbrakte personlige eiendeler som for eksempel klær, sko, leker m.m.

19. BARNEHAGENS ÅPNINGTIDER

Barnehagens åpningstider er 0830 – 1600.

Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden. Med dette menes at foreldre og barn ved levering skal ankomme barnehagens lokaler fra klokken 0830. Ved henting skal foreldre og barn være ute av barnehagen innen klokken 16.00. Overtredelse av barnehagens åpningstider anses som mislighold av avtalen og kan medføre oppsigelse. Se pkt. 14

Barnehagen følger skolens ferier, men er oppe ut juni.

Barnehagen har 3 planleggingsdager pr barnehageår. Barnehagen er da stengt. En dag i august før barnehagen åpner, en i november (denne skal foresatte vite om i god tid) og en første dag etter påske. Planleggingsdagene kan variere noe, foresatte skal vite dato i god tid.

20. REGNSKAP

Barnehagen bruker autorisert regnskapsfører og revisor.

21. INTERNKONTROLL

Forskrift om internkontroll er fastsatt ved kgl. Res. 22 mars 1991 med ikraftsettelse 01.januar 1992.

Daglig leder har i samarbeid med foreldrerådet og samarbeidsutvalget ansvar for utarbeidelse og oppfølging av barnehagens interkontroll system.

Barnehagens internkontrolldokumentasjon foreligger i Valstadtoppen barnehage.

22. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

Barnehagen skal i henhold til barnehageloven følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenesten.  For virksomheter etter Lov om barnehager gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13 f. Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten og barnevernstjenesten opplysninger etter §§ 21 og Lov om barnehager 

 

23 IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTER

Vedtektene for Valstadtoppen barnehage gjøres gjeldende fra stiftelsesdagen. Endringer kan bare foretas av foreldrerådet etter innstilling fra samarbeidsutvalget. Ved opphør av drift betales grunnkapital tilbake til de respektive foreldre. Det årsmøte som vedtar opphør gjør beslutning om hva som skal skje med eventuelle andre eiendeler.

Vedtektene er gjennomlest og vedtatt av samarbeidsutvalget og styret.

 

Skjetten……………….                                  Styreleder……………………………………

 

 

Daglig leder…………………………………        Foreldrerepresentant/ styremedlem……………

 

Revidert 16.01.17

                                           

 

 

 

                                                 SVARSLIPP

                Denne skal leveres til Valstadtoppen barnehage i underskrevet stand.

 

Jeg / vi erklærer å ha gjort oss kjent med vedtektene i Valstadtoppen barnehage

 

Barnets navn:

Foresatt 1:                                                                                         Foresatt 2:

Navn:                                                                                                  Navn:

Adresse:                                                                                             Adresse:

Poststed:                                                                                            Poststed:

 

 

 

DATO:                          UNDERSKRIFT                                           UNDERSKRIFT